Maarten Laros

SDO Hogeschool > Lector > Maarten Laros

Maarten Laros

Lector Maatschappelijk Ondernemerschap

Maarten Laros is maatschappelijk betrokken en ontwikkelaar van innovatieve maatschappelijke projecten. Voorbeelden zijn de DeBlauweWijkEconomie, en het BuurtBaanBureau, een innovatieve arbeidsbemiddelingsvoorziening van en voor de wijk, waarin Maarten het formele en informele werk in de wijk verbindt met de veelzijdige talenten van werkzoekenden in die wijk. Dergelijke aanpak is schaalbaar en methodisch ontwikkeld in samenwerking met de vier domeinen ‘Overheid, Ondernemerschap, Onderwijs, en Burgers in de wijk’.

Maarten Laros is bovendien DGA Bright Group, waarin hij advies geeft en trainingen en programma’s ontwikkeld op het vlak van talentontwikkeling, performance en organisatieontwikkeling. Hij doet dit wederom vanuit zijn talent ‘gidsen’ in de overtuiging dat iedereen een talent is.  De slogan van Bright is niet voor niets ‘Everyone is a Natural’ en ‘Empowering change naturally’. Veranderingen ontstaan op natuurlijk wijze door het menselijk potentieel vanuit intrinsieke motivatie te betrekken en daarmee het talent te ontsluiten. 

De maatschappelijke vraag groeit snel en ver boven de capaciteiten van de overheid uit.  Maarten houdt van uitdagingen en wil het sociaal domein helpen harde en zachte bedrijfskundige componenten te integreren in inclusieve samenwerking. Met als resultaat met minimale en duurzame middelen tot snelle integrale, efficiënte en effectieve oplossingen te komen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de systeemwereld vanuit zijn verantwoordelijkheden, dienstbaar is aan de mensen en zijn leefwereld.

Klinkt mooi toch! Maar hoe?

  • We creëren draagvlak voor vraagstukken door ogenschijnlijke belangentegenstellingen bij elkaar te brengen.
  • We maken projecten meetbaar en nemen harde doelstellingen en resultaten als startpunt.
  • We gebruiken alle aanwezige kennis en beproefde methoden, gevoed door kennis uit de ‘Blue Economy’, oude wijsheden en nieuwe businessmodellen.
  • We bouwen bruggen over maatschappelijke vraagstukken, terwijl we erover heenlopen.
  • De basis van de brug is het partnerschap van de vier domeinen – burgers, overheid, kennisinstellingen en bedrijven.
  • We maken gebruik van de waarden in de wijk, die er wel zijn maar waarvan we nog niet bewust zijn, zoals passie en het talent van buurtbewoners, afval en geld stromen, onbenutte subsidies.
  • We denken in mogelijkheden en oplossingen. We maken fouten, leren en ontwikkelen. Daar waar mogelijk onderzoeken we business cases, starten we (sociale) enterprises en creëren we verdienmodellen waarvoor iedereen warmloopt en actief gaat mee ondernemen.

Via dit Lectoraat wil Maarten en de initiatiefnemers van de DBWE en BBB hun kennis ter beschikking stellen voor iedereen die betekenisvol wil bijdragen aan het verlagen van het spanningsveld tussen een leefbare en betere wereld.