Over SDO

Over SDO Hogeschool

Stichting Deeltijd Opleidingen (SDO) in 2002 opgericht en is in 2011 door de minister van OCW aangewezen als “rechtspersoon voor het hoger onderwijs” (artikel 6.9 WHW). In de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het ministerie van OCW staat Stichting Deeltijd Opleidingen als hogeschool geregistreerd (30KA).

SDO Hogeschool verzorgt beroepsopleidingen die zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De opleidingen van SDO Hogeschool zijn geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, het CROHO van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

SDO Hogeschool biedt deeltijd- en duaal onderwijs aan op propedeuse, Associate Degree (AD) en HBO-Bachelorniveau (BBA) binnen het bedrijfskundige domein. 

Missie

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde heeft als bedoeling mensen en organisaties te ondersteunen in hun leer-, ontwikkel- en transformatieproces naar meer effectieve, duurzame en toekomstvaste organisatievormen en werkwijzen. De wereld verandert snel, zelfs in een exponentieel tempo, en uitdagingen worden steeds complexer, waardoor oude oplossingen minder goed, tot averechts werken. Het moet anders. In deze evolutionaire sprong is lerend en innoverend vermogen nodig om een veilige en sociaal rechtvaardige toekomst te creëren met een verantwoorde druk op het ecologisch systeem. Daar wil het SDO aan bijdragen, door het leren dichter op de werkvloer te brengen; door nieuwe beproefde kennis en vaardigheden beschikbaar te stellen; door eigentijdse vaardigheden te stimuleren en innovatieve leervormen aan te reiken.

Wij willen het beste uit organisaties en mensen halen en helpen daarom studenten hun talenten te ontdekken, hun leerstijl te optimaliseren, en hun eigen passie te vinden.  Zij ontwikkelen zich als persoon en als professional, waardoor ze een positieve impact kunnen creëren, in winkels, fabrieken, gemeenten en ministeries…

2002
Oprichting
2011
Rechtspersoon Hoger Onderwijs

BRIN: 30KA

2016
Accreditatie

geaccrediteerd tot 1-5-2023

2017
Keurmerk NRTO

De organisatie

Bestuur

Drs. Marcel van Marrewijk
Voorzitter en decaan
Drs. Jan Verkooijen, MBA, MSc
Secretaris en penningmeester
Drs. Jan Rouma
Kwaliteitszorg en onderwijs

De organisatie bestaat uit:

 • Bestuur en management
 • Examencommissie
 • Administratie
 • Lectoraten
 • Docenten
 • Beroepenveldcommissie
 • Partners
 • en onze studenten

Staf en Examencommissie
Het hoofd van het stafbureau is Paulien Heeren. Zij faciliteert onder meer de Examencommissie, onder voorzitterschap van Han Levink.

Lectoraat

SDO ontwikkelt een gemeenschap van deskundigen op velerlei terreinen, die met hun ‘voeten in de klei staan’, de wetenschap kennen, goed samenwerken en zich scharen onder onze gemeenschappelijke ambities. Congruent met de inhoud die wij voorstaan.

De lectoren van SDO Hogeschool geven invulling aan de meervoudige taakstelling van het lectoraat, door

 • kennisontwikkeling, onder meer door onderzoek;
 • kenniscirculatie van en naar de praktijk;
 • professionalisering van docenten;
 • vertaling van kennisontwikkeling naar het curriculum.