Over SDO

Organisatie

Wij – van SDO Hogeschool – willen het beste uit organisaties en mensen halen. Of je nu deelneemt aan complete opleidingsprogramma’s of keuzevakken volgt, het is altijd direct relevant voor het functioneren op je werkplek. SDO biedt immers toegepast kennis en ervaring aan, die mits met goed gevolg afgelegd, officiële deelcertificaten en getuigschriften opleveren.

Organisatie

SDO stelt de leden van het bestuur, het management, de staf en de lectores aan u voor.

Nieuwe Voorzitter van Bestuur: Drs. Marcel van Marrewijk
De stappen volgden elkaar snel op: eerst docent, daarna lector en vanaf 1 juli 2018 is Marcel van Marrewijk bestuurder van Hogeschool SDO. Hij is formeel voorzitter, maar werkt als decaan aan de doorontwikkeling van alle opleidingen zodat deze beter aansluiten op de snel veranderende ontwikkelingen in de economie en de maatschappij.
Vanuit zijn visie als lector moderne bedrijfskunde bouwt hij aan een business school die de transformatie van werkenden tot adequaat functionerende professionals en ‘change agents’ ondersteunt. Hierdoor kunnen hun werkgevers de transformatie naar een toekomstbestendige organisatievorm effectiever tot stand brengen.

Linkedinprofiel Marcel
Kennismaken? Bel 085-1303530 of mail naar marcel@vanmarrewijk.nl

Het bestuur van de Stichting Deeltijd Opleidingen (SDO) bestaat uit de volgende leden:

Drs. Marcel van Marrewijk
Voorzitter en decaan
Drs. Jan Verkooijen, MBA, MSc
Secretaris en penningmeester
Drs. Jan Rouma
Kwaliteitszorg en onderwijs
Management

Het management wordt gevormd door

Paulien Heeren
Operations
Ir. Berry Tanis
Business Development
Mr. Raymond Brood
Commercie En Partnerships
Drs. Jan Verkooijen MBA
Financiën

Staf en Examencommissie
Het hoofd van het stafbureau is Paulien Heeren. Zij faciliteert onder meer de Examencommissie, onder voorzitterschap van Ed Koster en vanaf 1 september 2019 Han Levink.

Lectoraat
De twee lectores van Hogeschool SDO geven invulling aan de meervoudige taakstelling van het lectoraat, door…

 • kennisontwikkeling, onder meer door onderzoek;
 • kenniscirculatie van en naar de praktijk;
 • professionalisering van docenten;
 • vertaling van kennisontwikkeling naar het curriculum.

Met ingang van 1 september 2017 is Marcel van Marrewijk benoemd tot lector moderne bedrijfskunde bij SDO Hogeschool.
De lector ontwikkelt het curriculum van moderne bedrijfskunde. Hij profileert dit kennisgebied in het werkveld dat in toenemende mate functioneert in een complexe omgeving.
De kennisontwikkeling vanuit het lectoraat wordt toegankelijk gemaakt in de verschillende, veelal innovatieve onderwijsvormen van SDO Hogeschool. De brede thematiek van het lectoraat moderne bedrijfskunde is gericht op een open samenwerking met diverse experts.

Met ingang van 1 oktober 2017 is Jan Rouma benoemd tot lector toegepast onderzoek bij SDO Hogeschool.
De lector ontwikkelt het curriculum van toegepast onderzoek en de daaraan gerelateerde onderzoeksmethoden. Door onderzoekstechnieken, vaardigheden en methoden in te passen in de praktijk van het oplossen en adviseren van bedrijfskundige problemen, krijgen de onderzoeksvaardigheden een plaats in het werk van alle dag.
De kennisontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden is gericht op het praktisch inpassen van onderzoek in bedrijfskritische uitdagingen; kritisch onderzoeken en een kritische houding naar het eigen werk.

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde ondersteunt mensen en organisaties in hun leer-, ontwikkel- en transformatieproces. De hogeschool levert professionals af, die geschoold zijn in moderne bedrijfs- en veranderkundige competenties.
Onze studenten dragen effectief bij aan de praktische uitdagingen in hun werkomgeving, zodat hun werkgevers zich tot vitale, duurzaam presterende en wendbare bedrijven kunnen ontwikkelen.

SDO Hogeschool is uitsluitend gericht op mensen werkzaam in een beroepspraktijk met een ambitie zich als professional en als persoon verder te ontwikkelen. SDO biedt een degelijke en eigentijdse basis van bedrijfskundige kennis en vaardigheden en leert hen een kritische en onderzoekende houding.
Studenten leren moderne theorieën en instrumenten hanteren en toepassen in hun eigen werkomgeving. Het hanteren van dergelijke tools is onderdeel van de opleiding, en zijn veelal beschikbaar zonder extra kosten.

Uiteindelijk kunnen de deelnemers – als zij hun BBA hebben behaald – de context van en situaties in organisaties adequaat duiden en analyseren; zij kunnen de complexiteit van hun omgeving inschatten en weten hoe hier het best op gereageerd kan worden; welke structuur effectief aansluit; welke leiderschapsstijl het best past; welk type strategie en innovaties nodig zijn; en welke interventies de grootste impact zullen hebben. Studenten leren hun verworven kennis en vaardigheden effectief toe te passen en mensen aan zich te binden, te motiveren en te inspireren. Zij weten hoe bedrijfskritische problemen opgelost en ongewenste situatie verbeterd kunnen worden en dus ook hoe je de performance van organisaties voortdurend kunt verbeteren.

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde is betekenisvol voor studenten en hun werkgevers. Veel werkstukken en eindscripties – geschreven in de format van een adviesrapport – onderbouwen verbetervoorstellen en beschrijven verbetertrajecten die de onderneming een aantrekkelijke business case bieden. De opbrengst van afzonderlijke studies leveren dikwijls meer op dan de totale opleidingskosten van de student.

Juridisch fundament
SDO Hogeschool verzorgt geaccrediteerde deeltijd- en duale opleidingen op propedeuse, Associate degree (Ad) en HBO-Bachelorniveau (BBA) binnen het bedrijfskundige domein. Deze opleidingen worden (bij voorkeur) bij bedrijven als incompany-programma aangeboden.
Stichting Deeltijd Opleidingen (SDO), in 2002 opgericht, is in 2011 door de minister van OCW aangewezen als “rechtspersoon voor het hoger onderwijs” (op basis van artikel 6.9 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)). In de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het ministerie van OCW staat Stichting Deeltijd Opleidingen als hogeschool geregistreerd onder BRIN-nummer 30 KA.
SDO Hogeschool verzorgt beroepsopleidingen die zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De opleidingen van SDO Hogeschool zijn geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, het CROHO van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

KvK nr. Stichting Deeltijd Opleidingen is 20107670.

Eigentijdse inhoud
SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde hanteert een fasegewijze visie op de ontwikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Aan de hand van de Cubrix, een driedimensionaal raamwerk van organisatiestadia en ontwikkelpaden (van Marrewijk, 2011, 2014) kunnen alle bedrijfskundige vakken, en alle daarin voorkomende modellen en instrumenten, gepositioneerd worden. Hierdoor is een geïntegreerde benadering van het complete programma mogelijk en worden vakken door de studenten niet langer als ‘los zand’ ervaren.
Eén belangrijke dimensie daarin is de fasegewijze ontwikkeling van organisaties. Deze kun je op meerdere manieren ordenen en een daarvan aan de hand van de volgende drie kenmerkende ontwikkelniveaus: rule-based, process-based en principles-based. Ook hier geldt dat ieder niveau is ontstaan en meerwaarde biedt in een specifieke omgeving.
Het eerste niveau past in een omgeving die stabiel en voorspelbaar is en de laatste is juist effectief wanneer de omgeving dynamisch en onvoorspelbaar en daarmee veel complexer is. Dit vraagt immers meer flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie en dat herken je terug in de manifestaties van alle bedrijfskundige domeinen. Een en ander is samengevat in de Cubrix Organisatiematrix.
De onderstaande figuur toont vier opeenvolgende structuurtypen en in de onderstaande tabel zijn enkele daaraan gerelateerde kenmerken van de ontwikkelfasen weergegeven. Door de fasegewijze insteek ontwikkel je beter inzicht in het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling en de mogelijkheden voor performanceverbetering.

Figuur 1. Structuur-iconen van verschillende organisatievormen (van Marrewijk, 2011)

Tabel 1. Verschillende – waardengedreven – perspectieven op fasegewijze ontwikkeling (van Marrewijk, 2011)

De traditionele bedrijfskunde is met name gericht op het machts- en beheersingsparadigma. De drie linker kolommen van tabel 1 zijn indicaties van de op macht- en beheersingsgerichte werkwijzen, structuur en cultuur. Dergelijke werkwijzen sluiten aan op een stabiele, redelijk voorspelbare omgeving van geringe complexiteit. Deze organisatievormen, en daaraan gerelateerde bedrijfskundige methoden en theorieën, vormen het lesmateriaal dat geschikt is voor met name 1ste en 2de jaarsstudenten.

Onderstaand overzicht is indicatief voor de thematische inkleuring van de inhoud van de leerprogramma’s van het bachelorprogramma:
Inhoudelijke structuur 1ste jaar:

 • 70% Rule-based Bedrijfskunde (bureaucratisch, top down, planmatig, gestandaardiseerd, etc)
 • 30% Process-based BK (rationeel/analytisch, performancegedreven, beheersmatig)

Inhoudelijke structuur 2de jaar:

 • 20% Rule-based Bedrijfskunde – focus op de bureaucratische organisatie
 • 65% Process-based BK – focus op de rationele organisatie
 • 15% Principle-based BK – focus op de professionele organisatie (participatief, verbindend)

Voor de laatste twee jaar is de volgende verdeling indicatief:

 • 10% Rule-based Bedrijfskunde
 • 15% Process-based Bedrijfskunde
 • 60% Principle-based Bedrijfskunde
 • 15% System-based Bedrijfskunde – Focus op de netwerkorganisatie (ketenoptimalisatie)

Het masterprogramma voor duurzame ontwikkeling (MSBA):

 • 15% Rule-based Bedrijfskunde
 • 15% Process-based Bedrijfskunde
 • 30% Principle-based Bedrijfskunde
 • 40% System-based Bedrijfskunde

Door de inhoud van de verschillende bedrijfskundige domeinen te relateren aan de ontwikkelniveaus ontstaat meer samenhang en diepte in kennis en toepasbaarheid. De opleiding biedt meer toegevoegde waarde.

Praktijkgericht onderzoek
Het tweede kenmerk van de “eigentijdse inhoud” van SDO is de betekenis en positie van onderzoek in het complete bachelorprogramma. Toegepast onderzoek = praktijkgericht onderzoek, en dus wezenlijk anders dan academisch onderzoek. Tegelijk spelen ook hier thema’s zoals betrouwbaarheid, validiteit, representativiteit een grote rol. Het belangrijkste verschil is dat toegepast onderzoek gericht is op het verbeteren van praktijksituaties, of ten minste gericht op het verkrijgen van inzicht in complexe praktijksituaties, om daarna meer verantwoord en effectief te kunnen handelen.
De diverse onderzoeksvaardigheden wordt gedurende vier jaar in verschillende modulen vervlochten en omvat het problematiseren van bedrijfskritische ontwikkelingen, het opzetten van onderzoek (plan van aanpak); uitvoeren van bronnenonderzoek; opzetten en uitvoeren van veldwerkonderzoek; ontwerpen en uitvoeren van verbetertrajecten; het schrijven van adviesrapporten; duiden en analyseren van data; analyseren van complexe bedrijfsproblemen; ontwerpen en faciliteren van actie-onderzoek en het testen en uiteindelijk selecteren van (verbeter)interventies. Al deze vaardigheden zijn belangrijke instrumenten in het portfolio een HBO-bedrijfskundige.

Moderne Onderwijsvormen
SDO Hogeschool biedt flexibele leertrajecten waarbij het principes van bijvoorbeeld student centered learning, Leven Lang Leren en het 70:20:10 leermodel uitgangspunten zijn.
Hierdoor is het leren afgestemd op de behoeften van het individu en de organisatie waar men werkzaam is.

Opleidingen worden aangeboden in het blended learning-format, zowel in de deeltijd als de duale variant. Dit impliceert de volgende kenmerken:

 • E-learning: studenten bestuderen de online syllabi op het kennisplein en verplichte literatuur en werken zelfstandig aan het uitvoeren van oefenopgaven, onderzoeksopdrachten, werkstukken en beroepsproducten. Zij selecteren en bestuderen additionele bronnen; en kunnen sparren en advies vragen aan hun coach/studiebegeleider en vakdocenten.
 • Social learning: regelmatig vinden sociale contactmomenten plaats. Ten eerste klassikaal, waardoor de studenten aan de hand van interactieve werkvormen de opgedane kennis kunnen toepassen in een veilige leeromgeving. Ten tweede dienen studenten bepaalde opdrachten in teamverband uit te voeren en ten derde vindt leren plaats tijdens het individueel contact met de coach/vakdocent of studiebegeleider van SDO Hogeschool.

SDO Hogeschool verwacht dat binnen de organisatie waar de deelnemer werkzaam is een zogenaamde ‘praktijkopleider’ beschikbaar is die ondersteuning biedt bij de uitvoering van de praktijkopdrachten. Hiervoor wordt een overeenkomst opgemaakt.

SDO’s visie op onderwijs, haar uitgangspunten en beloften:
Wij bieden blended learning, omdat wij flexibel, gevarieerd, kostenbewust, gedifferentieerd en up-to-date zijn. Online learning en interactief onderwijs maken het voor de student boeiend en de werkgever betaalbaar.

 • Het leren is afgestemd op de beroepspraktijk en de organisatorische context. Dynamische interactie tussen leren en werken.
 • Studenten worden opgeleid tot ‘future-proof’ professionals, personen die hun eigen kwaliteiten leren kennen, nieuwe kennis vergaren en leren toepassen. Moderne vaardigheden staan centraal door onderzoeksgerichte didactiek.
 • Docenten faciliteren het leerproces, onder meer interactief onderwijs, individueel contact, (e)-coaching en een persoonlijke studieadviseur.
 • Student centered learning: Wat hebben studenten nodig om voortgang te behouden in hun ontwikkeling? Met aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Praktijkgericht onderzoek (inquiry based learning) is een belangrijk onderdeel van de didactiek van SDO. Casus uit de (eigen) praktijk worden vanuit meerdere perspectieven belicht en van context voorzien, zodat samenhang duidelijk wordt, de content beter beklijft en leren betekenisvol wordt. (Geen losse vakken!).
 • Leren is leuk.
  Autonoom, kritisch en creatief leren en denken wordt ondersteunt door bijvoorbeeld games, gamificatie, scenariogericht werken en het informele leren.
 • Samenwerken en het leren van de content is een synchroon proces.
  Werken aan groepsprocessen ondersteunt de motivatie en de zingeving van de individuele studenten.
 • Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
  Zonder eigenaarschap geen voortgang.
 • Wij toetsen summatief en formatief.
  We evalueren en ondersteunen de voortgang en ontwikkeling van het leerproces.

Contactgegevens

Stichting Deeltijd Opleidingen – SDO
KvK: 20107670

BRIN: 30KA

Hieronder vindt u de gegevens hoe u Hogeschool SDO kunt bereiken:

Bezoek- en postadres
SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde
Blaak 516
3011 TA Rotterdam

Bereikbaarheid
SDO Hogeschool is gevestigd in Rotterdam, gebouw de Coopvaert, Blaak 516, 5de verdieping.

De metrostations Beurs en Blaak zijn om de hoek. Er is parkeergelegenheid in de directe omgeving, waaronder verschillende parkeergarages, o.m. onder de markthal.
Tip: parkeer bij Kralingse Zoom en reis voordelig naar het centrum.