3.92 Verdieping Onderzoeksvaardigheden


B9.2 Verdieping methodologie en statistiek
Onderzoeksleerlijn
4 ECts

3.92 Verdieping Onderzoeksvaardigheden

Methodologie, causaliteit, onderzoekdesigns en conclusies, methoden en logistiek van dataverzamelen, validiteit en betrouwbaarheid.
Verdieping van statistiek en methodologie. Aan de orde komen de voorwaarden voor het vaststellen van causaliteit, het onderzoeksdesign als voorwaarde voor geldige conclusies, de methoden waarmee gegevens verzameld kunnen worden en de verstorende factoren daarbij, en de daaruit volgende betrouwbaarheid van de (statistische) resultaten en de validiteit van de conclusies.

Dataverzamelen en data verwerken van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
De student leert de verschillende technieken om vragen te stellen, zowel mondeling (interviews, focusgroepen) als schriftelijk (vragenlijsten, enquêtes) en de zo verkregen data op een zinvolle manier te verwerken en te presenteren. Daarbij komen onder andere de noodzaak van precieze formulering en gevoeligheden van respondenten aan de orde, en de invloed daarvan op de betrouwbaarheid en validiteit.