2.15 Statistiek en methodologie


AD15 Statistiek
AD16 Onderzoek en Methodologie
Onderzoeksleerlijn
2+2 ECts

2.15 Statistiek en methodologie

Verdieping van de benodigde statistiek en methodologie om naast operationele ook bedrijfskritische vraagstukken op tactisch niveau op te kunnen lossen.

Beschrijvende Statistiek.
De beschrijvende statistiek geeft de werkelijkheid weer in getallen en grafieken. Die werkelijkheid is niets anders dan een dataset. Je leert waarheidsgetrouwe overzichten maken en interpreteren om goede beslissingen te kunnen nemen.

Inferentiële statistiek
Inferentiële statistiek beoogt conclusies te trekken, beweringen af te leiden van een (beperkte) dataset.
Je voelt vanzelf aan,  dat naarmate je dataset kleiner of eenzijdiger is, het generaliseren een steeds hachelijkere zaak wordt. Je komt vanzelf aan de vraag of je wel mág generaliseren en zo ja, hoe ver je daarin mag gaan. Je komt tot een statistisch oordeel en op basis daarvan neem je een statistische besluit en bepaal je de mate van risico en maak je (impliciet) een afweging van de potentiële effecten bij een verkeerde inschatting.

Problematiseren
De module vormt de opmaat voor het afsluitende AD-examen waarin de student zelfstandig een onderzoek en adviestraject uitvoert.

Uitgangspunt is een verbeterpunt in de organisatie waar de student werkt. Naar aanleiding hiervan wordt een feitenrelaas samengesteld die de probleemsituatie beschrijft, de doelstelling wordt geformuleerd als ook de adviesaanvraag. Vervolgens wordt de probleemanalyse uitgewerkt, de informatiebehoefte vastgesteld, de onderzoeksvragen geformuleerd en opzet van onderzoek uitgewerkt.