Duaal onderwijsprogramma

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van beslissingen die worden genomen in de organisatie? Wil je effectief bijdragen en invloed hebben op beslissingen? Wil je de organisatie helpen verbeteren en wellicht een stap zetten naar een daarbij horende functie?

Dan is dit de studie die je opleidt om juist dat te doen.

  • De Bachelor studie Bedrijfskunde is in principe een vierjarige opleiding.
  • In de Propaedeuse krijg je een overzicht van alle vakken die tezamen de bedrijfskunde vormen.
  • In het tweede jaar kan je je specialiseren voor een AD programma, waarmee je de titel 'Associate degree' behaalt.
  • In het derde en vierde jaar vind een verdiepingsslag plaats waarin gekeken wordt naar de complexiteit.

Bij SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde hanteren wij een fasegewijze visie op de ontwikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Deze benadering is pas recent relevant geworden, omdat in het huidige tijdsgewricht het tempo van verandering exponentieel toeneemt.

De HBO opleiding (Moderne) Bedrijfskunde richt zich eerst op methoden en technieken die aansluiten op een relatief stabiele en voorspelbare bedrijfsomgeving. Naarmate de studie vordert komen steeds meer complexe vraagstukken en interactieve methoden aan bod. De opgedane kennis wordt binnen opdrachten en modules toegepast op de praktijk.
De duale studie Bedrijfskunde kent drie leerlijnen: persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Deze leerlijnen bestaan uit modules die in twee jaar gezamenlijk opbouwen tot het Associate degree en in vier jaar tot het Bachelor Degree.

 

Bedrijfskunde heeft betrekking op een aantal vakgebieden zoals systeemleer, gedrag van mensen in organisaties, financiën, recht, verandermanagement, strategie en marketing, om een aantal te noemen. Bedrijfskunde geeft je gereedschappen, waarmee je bedrijven kan verbeteren in hun ‘performance’, bezien vanuit de menselijke kant en de businesskant. Bedrijfskundigen worden ingezet als consultants, zowel intern als extern, of als managers.

Verplicht curriculum

Propedeuse

Persoonlijke effectiviteit
Code: P01
EC's : 4

De module geeft aandacht aan meerdere thema’s, zoals je waardenprofiel, leerstijl en planning. Persoonlijk leiderschap en leiderschapsvaardigheden staan centraal in het bestuderen van de ‘Seven habits’ van Stephen Covey. De studenten schrijven een reflectieverslag en de resultaten worden geëvalueerd met de begeleiders van deze leerlijn.

Fasegewijze oriëntatie van de bedrijfskunde
Code: P02
EC's: 6


Inleiding in de verschillende domeinen van de bedrijfskunde, vanuit een integrale benadering van de organisatie als technisch, financieel-economisch en sociaal systeem.
De kennis wordt getoetst door middel van een serious game, veel oefenvragen en een multiple-choicetentamen.

Procesmanagement
Code: P03
EC's: 6

Procesmanagement is met name in het beheersingsparadigma het organisatiegebied dat het meest bijdraagt aan de performance van een organisatie. Voor doelgerichte en prestatiegedreven organisaties is het namelijk van groot belang dat de processen goed zijn ingeregeld. Dat maakt dat de organisatie beter, sneller en goedkoper kan produceren dan concurrenten.
In deze module worden concrete processen beschreven, geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Logistiek en inkoopmanagement (supply chain)
Code: P05
EC's : 6

In de afgelopen jaren is de wereld ingrijpend veranderd. Mondialisering, internet, ICT en milieukwesties hebben de logistiek sterk beïnvloed en andersom heeft de ontwikkeling van logistiek grote invloed op organisaties en onze maatschappij. Dit was vroeger zo en dit zal in de toekomst zo blijven. In deze module komt met name de impact op inkoopmanagement aan de orde.

Bedrijfseconomie en financieel management
Code: P06
EC's : 6


“Bedrijfseconomie voor het hbo” geeft een heldere inleiding in beide vakgebieden. In deze methode komen de onderneming, de kostenvraagstukken, de financiering, de verslaggeving en de financiële analyse aan de orde.
Ook krijgt het onderscheid tussen opbrengsten en kosten enerzijds en ontvangsten en uitgaven anderzijds volop aandacht. De winst-en-verliesrekening, het kasstroom-overzicht en het vermogensverloop, de begin- en de eindbalans; alles vormt samen één geheel.

(Online) Marketing en Consumentengedrag
Code: P07
EC's : 6


Van oudsher heeft marketing betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Tegenwoordig is marketing meer klantgerichtheid en daagt het iedere organisatie uit om nieuwe trends te vertalen naar hun eigen organisatie en de behoeften van eindgebruikers te identificeren. Marketing als discipline steunt daarbij sterk op kennis ontwikkeld in andere vakgebieden zoals psychologie, sociologie en economie. Ook de creatieve kunsten en data-science zijn relevant voor marketingonderzoekers.
Het Handboek Online Marketing van Patrick Petersen en gedeelten van het boek van Nederstigt en Poiesz, “Consumentengedrag” vormen de lesstof.

Performancemanagement
Code: P08
EC's : 6

Prestatiemanagement of performance behaviour omvat alle activiteiten, die ervoor zorgen dat doelen op effectieve en efficiënte wijze worden behaald. Prestatiemanagement legt een relatie tussen het gewenste resultaat van de organisatie en het gedrag dat nodig is om dat resultaat te behalen. Uitgangspunt daarbij is de lean filosofie die erop gericht is verspilling te elimineren zodat de productkwaliteit omhooggaat en de kosten dalen.
In “Performance behaviour” laat Neil Webers zien hoe je eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij mensen kunt creëren, waardoor elk individu bereid en in staat is om zijn eigen prestatie te meten en continu te verbeteren.

Introductie in Toepassingsgericht Onderzoek
Code: P15
EC's : 6

I Beschrijvende Statistiek
Om goede beslissingen te kunnen nemen, heb je waarheidsgetrouw overzicht nodig. Met beschrijvende statistiek leer je deze overzichten te interpreteren en te maken.

II Problematiseren
Uitgangspunt is een verbeterpunt in de organisatie waar de student werkt. Naar aanleiding hiervan wordt een aanleiding voor een adviesaanvraag en onderzoek ontwikkeld, alsook een probleemanalyse en opzet van onderzoek.
De student legt de een proeve af met het schrijven van een onderzoeksvoorstel en na goedkeuring daarvan een plan van aanpak. In dat plan wordt een onderzoek gepland om de informatie, nodig voor het oplossen van het probleem, te achterhalen.

Dit plan van aanpak wordt uitgewerkt in module P20, het adviesrapport, de integrale eindtoets.

De integrale eindtoets - Het Adviesrapport
Code: P20
EC's : 8

Ter afronding van het eerste jaar bedrijfskunde toont de student aan dat hij de opgedane kennis en inzichten kan toepassen op een bedrijfskritisch thema in diens werkomgeving. De schriftelijke weergave en de mondelinge verdediging gelden als het propedeutisch examen en is daarmee onderdeel van de Associate Degree-opleiding.

Het thema betreft een onderzoek naar de kwaliteiten van je organisatie; een analyse naar de sterke en zwakke punten van de organisatie en naar diens kansen en bedreigingen. De student schrijft een adviesrapport voor de leiding van de organisatie over de stand van zaken, gebaseerd op een externe en een interne oriëntatie op de meest relevante processen. Hij concludeert de belangrijkste aanbevelingen voor verbetering en je laat zien dat één facet, één verbeterthema volgens de regels van praktijkgericht onderzoek is uitgewerkt.
Bij voorkeur gebruikt de student het plan van aanpak en het thema dat in module P-05 is ontwikkeld.

Associate Degree

Jouw ware doelstellingen
Code: AD01
EC's: 4

De student neemt deel aan de “Heroes’ Journey”, gefaciliteerd door sr. coaches van RedZebra en ervaart uiteindelijk diens (aangescherpte) persoonlijke missie, die een richtlijn vormt voor diens verdere ontwikkeling als mens en professional.
Dit inzicht is het resultaat van een driedaags proces dat onder meer geborgd wordt door de praktijken van appreciative inquiry, positieve psychologie en het werk van Tim Kelly (2009), “True purpose”.

Externe oriëntatie en Complexiteit
Code: AD02
EC's: 4

Een organisatie is afgestemd op zijn omgeving en levert waarde met diens producten en diensten of houdt op te bestaan. Een organisatie is immers een open systeem en ondervindt dus voortdurend invloed vanuit haar context – het relevante marktgebied en de directe omgeving – waarop het een passend antwoord moet geven.
In deze module staat het leren kijken naar de externe omgeving en het ontdekken van de relevante trends en ontwikkelingen centraal. Welke situaties doen zich voor, welke (evolutionaire) processen zijn actief en welke ontwikkelingen in de omgeving van jullie organisatie zijn relevant?
Je bouwt voort op les P02.3 en P20, maar je graaft dieper.

Organisatieontwikkeling
Code: AD03
EC's: 4

FIT, het afstemmen op de omgeving, met name de mate van complexiteit van die omgeving, blijkt een belangrijke variabele voor de wijze waarop de organisatie kan worden ingericht. Uitgaande van de complexiteit van de omgeving blijkt de ene organisatievorm geschikter dan de andere.
De toenemende complexiteit die in ons tijdgewricht kenmerkend is, maakt de vraag urgent, hoe een organisatie congruent met haar omgeving kan opereren; hoe een organisatie voldoende wendbaar en flexibel kan zijn opdat zij toekomstbestendig is. De Cubrix (van Marrewijk, 2011, 2014) biedt een uitstekend raamwerk om de organisatievormen te specificeren.

Veranderkunde
Code: AD04
EC's: 4

Volgens de door SDO gehanteerde Cubrix zijn er vier veranderambities – vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren – die in ieder organisatiemodel anders worden uitgevoerd. De vraag staat centraal hoe organisaties zich adequaat kunnen aanpassen aan hun omgeving? Hoe je leidinggeeft aan verandertrajecten? Welke verandermethoden zich het best lenen binnen de omstandigheden?
Deze benadering start met een referentiepunt: een duidelijk beeld van de context, met name het niveau van complexiteit en de daarop aansluitende organisatievorm, gebaseerd op het meest dominante waardesysteem. Dit bepaalt wat geoptimaliseerd kan worden, wat vitaal behoort te zijn, hoe heroriëntaties uitgevoerd kunnen worden, naar welk volgend niveau getransformeerd kan worden en wat dus ook buiten bereik ligt.

Leiderschapsstijlen
Code: AD05
EC's: 6

Een fasegewijze en waardengedreven benadering op leiderschap be-nadrukt de rol van omgevingscomplexiteit en de keuze van de leiderschapsstijl die daar het best op aansluit. Voorts wordt de rol en verantwoordelijkheid van leiderschap geanalyseerd in breder verband. Een verfijning van deze inzichten biedt het boek van prof. Ron Meyer en Ronald Meijers – Leadership agility. Zij introduceren een breed repertoire van leiderschapsstijlen die inspelen op de situationele diversiteit in organisaties.

Personeelsbeleid (HRM)
Code: AD06
EC's: 6

Hoe zijn de processen van de ondersteunende structuren – de secundaire processen – georganiseerd? Hoe is met name het personeelsmanagement, alle activiteiten die nodig zijn om voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te werven en te behouden of om overtollig personeel af te laten vloeien, georganiseerd?
Aan de hand van de instroom, doorstroom en uitstroom worden de activiteiten van strategisch personeelsbeleid tegen het licht gehouden. De studenten beschrijven de activiteiten van personeelsmanagement gedetailleerd en hanteren daarbij de begrippen, methoden en theorieën uit het rijke repertoire van dit vak. Wat gaat goed? Wat zijn de sterke punten? En waar zou de organisatie meer aandacht voor moeten hebben?

De studenten hanteren onder meer het boek van Manders en Biemans
(2019) Het managen van human resources.

Interne oriëntatie en analyse
Code: AD07
EC's: 6

De achtergronden en impact van een modern analyse-instrument wordt toegelicht en vervolgens door de studenten in hun werkomgeving toegepast. Zodoende analyseren ze de interne organisatie en bereiden zij de input voor strategieontwikkelingen en het daarop aansluitend veranderperspectief.
In een adviesrapport worden de resultaten van de interne analyse geduid. De daaruit te selecteren verbeteracties worden getypeerd, gepositioneerd aan de hand van de Cubrix Transitiematrix en door middel van een plan van aanpak voorbereid.

Statistiek II
Code: AD15
EC's: 4

Het vak statistiek wordt onderverdeeld in twee soorten statistiek: Beschrijvende statistiek [P15] en Inferentiële statistiek [AD-15]. De beschrijvende statistiek doet uitspraak over een voorhanden dataset en meer niet. De inferentiële statistiek beoogt conclusies te trekken die betrekking hebben op meer dan de bestudeerde dataset. We noemen dat ook generaliseren of veralgemeniseren. De spelregels die hiermee verbonden zijn, zijn onderwerp van studie.

Integraal werkstuk - adviesrapport
Code: AD20
EC's: 10

Het jaar wordt afgesloten met een integraal Ad-werkstuk over een bedrijfskritische situatie, gericht op de volgende leeruitkomsten:
1. Zakelijk schrijven
2. Probleemontwikkeling op tactisch niveau
3. Onderzoek ontwikkelen, opzetten en uitvoeren
4. Adviesrapport opstellen
5. Adviesrapport presenteren

Na de succesvolle verdediging van het adviesrapport, ontvangt de stu-dent de HBO-titel “Associate degree” (Ad).

Bachelor Degree

Ken de mens
Code: B01
EC's: 4

Deze module ken een cognitief en een ervaringsdeel. Er is een syllabus samengesteld over de mens zelf. Er zijn namelijk in de wetenschap meer dan 100 ‘fallacies’ vastgesteld, menselijke valkuilen en tekortkomingen, waardoor enkel de irrationaliteit van de mens voorspelbaar is.
Deze thema’s komen ook terug in de workshop. Er wordt steeds meer van werknemers verwacht en tegelijk zien we jaarlijks stijgende aantallen burn-outs. Hoe ga je hier goed mee om? Dit is voor iedereen een uitdaging in onze vuca-wereld!
De docent combineert inzichten van heartmath, mindfulness, yoga, acupunctuur en medische kennis en reikt mensen methoden aan om stress en emoties te ‘managen’ en in het moment om te zetten in positieve energie.

Leiderschapsverdieping
Code: B05
EC's: 6

In aanvulling op AD04 (Leadership agility) en de modulen van het persoonlijk leerweg gaat de Bachelors module leiderschap dieper in op één specifieke stijl: dienend leiderschap. De term is bedacht door Greenleaf (1990) en wordt tegenwoordig zelfs aanbevolen door Barack Obama. Er wordt onder meer aandacht besteed aan Inge Nuijten’s promotieonderzoek. In haar Boek “Echte leiders dienen” analyseert en beschrijft zij de wetenschappelijke grondslagen van het begrip en toont zij overtuigend aan dat dienend leiderschap een nuchtere en effectieve vorm van leiderschap is. Het tweede boek is optioneel. ter indicatie: Rasmus Hougaard (2018) Hoe leiders denken.

Strategie en Business Development
Code: B06
EC's: 9

Voor deze module is een kennisplein beschikbaar met een analyse van managementboeken van McKinsey-auteurs, beginnend bij Peter & Waterman (In search of Excellence, 1982) via verschillende boeken van Collins tot uiteindelijk Laloux’ Reinventing organizations (2015).
De analyse wordt aangevuld met Hardjono’s Vierfasenmodel (1995) en andere inzichten ter verfijning van de strategische kennis en vaardigheden.
Na deze basis staat De blauwe oceaan van Kim en Mauborgne (2015) centraal, die vervolgens wordt toegepast op de actuele strategie van je organisatie. Welke aanbevelingen zou je jullie directie willen doen?

Het culturele perspectief op organisaties
Code: P09
EC's: 6 of 9

Er zijn twee en optioneel drie blokken over cultuur.
Naast de Cubrixbenadering gaat blok 1 in op het werk van cultuurexpert Schein en recent werk van Simon Sinek ((The Infinite Game). Bovendien krijgen studenten de beschikking over een culture assessment instrument waarmee zij het cultuurprofiel van een team kunnen meten. In een werkstuk worden de resultaten geduid en becommentarieerd.
In blok twee staat de de aanpak van Lector Paulien Voorman over de cultuur van vertrouwen centraal.
Blok drie betreft de benadering van de corporate antropologen Braun en Kramer (Corporate Tribes, 2015 en Building Tribes, 2018).

Appreciative Inquiry & Strength based change
Code: B12
EC's: 6 of 9

Appreciative Inquiry is een ‘strength based’ verandermethode – ook een levenswijze – die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en organisaties besloten liggen. Volgens grondlegger David Cooperrider is waarderend onderzoek (AI): ‘de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen.’
Door situaties waarderend te onderzoeken (“Wat ga nu al goed?”) en mensen waarderend te bevragen (“Waar wil je meer van?”) ontsluit zich een potentie die via een gezamenlijk doel (“Co-creëer de gewenste toekomst”) en een breed gedragen aanpak de gedroomde toekomst tot werkelijkheid maakt.
Appreciative Inquiry onderscheidt zich van de klassieke, op het aanpakken van knelpunten gebaseerde, veranderaanpak door aandacht te geven aan wat goed gaat en daarop door te ontwikkelen. De traditionele aanpak genereert incrementele verbeteringen terwijl Appreciative Inquiry een transitie of zelfs transformatie te weeg kan brengen, door draagvlak te ontwikkelen, perspectief te ontvouwen en optimaal gebruik te maken van de potentie, kracht en creativiteit onder alle stakeholders.

Naast de module op het kennisplein maken we gebruik van het basisboek onder redactie van Robbert Masselink en getiteld: “Veranderen met appreciative Inquiry, waarderend actieonderzoek in de praktijk”. Optioneel is de uitbreiding voor 9 ECts het boek Engage van Woody van Olffen et.al.

Innoveren
Code: P22
EC's: 6

Om op de lange termijn succesvol te blijven is wendbaarheid en veerkracht alleen niet voldoende. Als organisatie moet je blijven innoveren: met nieuwe producten en diensten, verbeterde processen, sociale innovaties en – het meest complex – het genereren van doorbraken en systeeminnovaties. Zo kun je concurrenten voorblijven en aansluiten op de behoeften in de markt.
Aan de hand van het managementboek van het jaar 2017, Gijs van Wulfen’s ‘Het Innovatiedoolhof’ blijkt dat innovators – overal ter wereld – dezelfde obstakels tegenkomen. Hij ontdekte in ruim vijftig innovatie-projecten hoe je de chaotische start van innovatie kunt structureren. En welke tien essentiële activiteiten je in welke volgorde moet uitvoeren om succesvol het innovatiedoolhof te doorlopen.

Analysemodellen volgens TOC
Code: B90
EC's: 6

Verschillende boeken van Eli Goldratt laten frisse en haarscherpe analysen zien van veel voorkomende problemen in bedrijven. Zijn gedachtegoed omvat oplossingen voor problemen in de logistiek, productie, assemblage, marketing, projectmanagement, strategie, accounting, en ga zo maar door. Goldratt heeft analysetechnieken achtergelaten waarmee je de kern van een probleem kunt achterhalen. Voorbeelden zijn de evaporating clouds, de current reality tree en de transition tree.
Studenten beoefenen de verschillende tools aan de hand van bedrijfskritische situaties en maken hiervan een verslag. En ze lezen tenminste een boek uit de lange literatuurlijst van Goldratt.

Verdieping Onderzoeksvaardigheden
Code: B91
EC's: 6

IV. Methodologie, causaliteit, onderzoekdesigns en conclusies, methoden en logistiek van dataverzamelen, validiteit en betrouwbaarheid.
De student maakt kennis met methodologie. Aan de orde komen de voorwaarden voor het vaststellen van causaliteit, het onderzoeksdesign als voorwaarde voor geldige conclusies, de methoden waarmee gegevens verzameld kunnen worden en de verstorende factoren daarbij, en de daaruit volgende betrouwbaarheid van de (statistische) resultaten en de validiteit van de conclusies.
V. Dataverzamelen en data verwerken van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
De student leer de verschillende technieken om vragen te stellen, zowel mondeling (interviews, focusgroepen) als schriftelijk (vragenlijs-ten, enquêtes) en de zo verkregen data op een zinvolle manier te ver-werken en te presenteren. Daarbij komen onder andere de noodzaak van precieze formulering en gevoeligheden van respondenten aan de orde, en de invloed daarvan op de betrouwbaarheid en validiteit.

Bachelor Afstudeerwerkstuk
Code: B99
EC's: 30

In deze module wordt de volledige onderzoek-cyclus doorlopen. Hiermee komt de student tot een werkbare oplossing van een bestaand probleem (uit de eigen organisatie) met betrekking tot het vakgebied. Hiermee toont de student dat hij de theorie doorgrondt en geeft hij blijk van zijn onderzoekscapaciteiten. Dit in een context waar hij geacht wordt grotendeels zelfstandig te werk te gaan en in staat te zijn om zijn ideeën en oplossingen duidelijk over te brengen. Hij bewijst, kortom, het bachelorsniveau te hebben gerealiseerd.
Deze leerlijn is gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten:
1. Het formuleren van een aanleiding van een onderzoek
2. Het formuleren van een probleemstelling
3. Het opstellen van een onderzoeksopzet
4. Het uitvoeren van een literatuurstudie in het kader van een concreet onderzoek
5. Het uitvoeren van een empirisch onderzoek
6. Het analyseren van (primaire) data
7. Het trekken van conclusies en het opstellen van aanbevelingen
8. Het opstellen van een rapportage van een onderzoek
9. Het reflecteren op onderzoek
Toetsing: Onderzoeksrapport (Eindscriptie) en verdediging.

Propedeuse
Totaal EC’s Verplichte onderdelen: 54

 

Totaal EC’s vrij te kiezen : 6

Associate Degree
Totaal EC’s Verplichte onderdelen: 48

 

Totaal EC’s vrij te kiezen : 12
(ook uit de P-modulen)

Bachelor
Totaal EC’s Verplichte onderdelen: 79

 

Totaal EC’s vrij te kiezen : 41

Keuze en profielmodulen

Propaedeuse

Kwaliteitsmanagement en Integrale kwaliteitszorg
Code: P04
EC's: 6

Processen behoren een product of dienstverlening tot stand te brengen die aan specifieke kwaliteitsnormen voldoen. Wij onderscheiden drie kwaliteitsgeneraties die congruent zijn met drie ideaaltypische organisatievormen: de bureaucratische organisatie (kwaliteit van het eindproduct), de rationele of prestatiegedreven organisatie (proceskwaliteit) en de professionele organisatie (kwaliteit van de organisatie).
Vooralsnog hanteren we het boek van Bernadette van Pampus (2019): Kwaliteitsmanagement – een praktische handleiding voor de invoering van kwaliteitszorg.

Leanmanagement en lean thinking
Code: P09
EC's : 6

Lean Management is een business strategie en managementfilosofie gericht op het optimaliseren van processen waardoor deze efficiënter (minder verspilling), effectiever verlopen en uiteindelijk meer waarde toevoegen voor de klant. Deze module integreert de in het vakgebied gehanteerde niveaus Yellow Belt en Green Belt. De eerste vormt een introductie op alle technieken en methoden en de tweede, biedt een solide basis om zelfstanding Lean projecten op te starten, uit te voeren en te begeleiden.

Administratieve organisatie
Code: P11
EC's : 6

Administratieve organisatie (AO), onderdeel van Ad-payrolling, houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, met name het organiseren en administreren van de informatie die hieruit voortkomt, alsmede het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen.

Bedrijf en Recht
Code: P12
EC's : 6

“Recht voor organisaties” geeft een moderne beschrijving van juridische en bedrijfskundige aspecten voor organisaties in de private en in de publieke sector. Door de frisse, praktijkgerichte opzet krijgen studenten inzicht in de theorie en in de toepassing ervan in de praktijk.
Het boek “Bedrijf & Recht” van Mr J. Keijzers (12de druk) biedt een uitstekende inleiding in het recht. Recht is boeiend en interessant. Dit boek gaat uit van een pragmatische, praktische benadering van het recht. Theorieën en algemene rechtsbeginselen staan in dienst van praktische oplossingen.

Associate Degree

Ondernemen en ondernemerschap
Code: AD08
EC's: 6

Voor deze module ontwikkelen studenten een (fictief) ondernemersplan op. Alle facetten van ideevorming, externe oriëntatie, business canvas, planontwikkeling, financiële haalbaarheid en implementatiestrategie komen hierbij aan de orde.

Het boek van Sabine Kerkmeijer-van der Peijl en Natalie van Zeeland – “Van idee naar start-up – Een praktisch stappenplan naar product-marktfit” helpt je van een businessidee naar een product (of dienst) dat inspeelt op de behoeften van de klant en tegelijk levensvatbaar is. Je leert onderzoeken waar de klant tegenaan loopt, aansluiten bij wat hij (anders) wil, je idee te onderbouwen en te testen in de markt. Concrete (duurzame) voorbeelden, tools & templates en tips & trics helpen bij de uitwerking van elke stap. Het stappenplan is gebaseerd op toonaangevende literatuur over onder andere Lean Startup, Design Thinking, Business Model Generatie en Customer Development.

Projectmatig werken
Code: AD09
EC's: 6

Het bedrijfskundig deelgebied projectmanagement wordt vanuit een fasegewijs perspectief benaderd, omdat de complexiteit van een tijdelijke opgave of project erg kan verschillen. Dit betekent dat projectmanagement zich moet afstemmen op de context en dus haar benadering moet aanpassen. Projectmatig werken impliceert dat je kwaliteiten, middelen, besluitvormingsproces en projectmanagementstijl afstemt op de complexiteit om een project succesvol te (helpen) realiseren.
De lesstof is gebaseerd op gedeelten uit het boek van Van Marrewijk (2014, Handboek Organisatieontwikkeling).

Retailmanagement
Code: AD10
EC's: 6

In het boek van Frank Quix (2019) Retailmarketing staat de vraag centraal hoe retailing in de praktijk wordt gebracht. In deze module doen studenten feitenkennis op over retail en brengt hen tegelijkertijd begrip bij over deze branche. Een handboek voor studenten die zich voorbereiden op een carrière in de retail.

Toegepaste positieve psychologie
Code: AD14
EC's: 6

Ontwikkelingsneurologen zoals prof. Hüther en economen zoals McA-fee, directeur voor digital business van het MIT in Cambridge, zijn het erover eens dat 60 tot 70% van de huidige beroepen kunnen vervangen worden door kunstmatige intelligentie en robots.
Om in deze nieuwe wereld zinvol te kunnen leven, zo stellen zij, heb je vooral creativiteit en sociale competenties nodig, als ook het vermogen tot ondernemend denken en handelen.’

Als alternatief voor de “Heroes’ Journey” (Ad-01) voert de student verschillende taken uit, die gebaseerd zijn op het vakgebied van de Toegepaste Psychologie. Deze taken betreffende onder meer de Kernkwadranten (Daniel Ofman)

Bachelor Degree

Ethiek en moraliteit
Code: B02
EC's: 4

Ethiek en moraliteit start met een verkenning van praktische vraag-stukken verhaalt in “De Weg – wat Chinese filosofen ons over het goede leven willen leren” (Puett, 2016). Aan de hand van voorbeelden uit het alledaagse leven, legt Puett de denkbeelden van de oude Chinese filosofen uit. Hij inspireert tot kleine, haalbare veranderingen in onze manier van werken, opvoeden, politiek bedrijven en relaties aangaan, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor onszelf en de wereld.
De docent introduceert meer moderne inzichten in de ontwikkeling van ethiek en wijze waarop beslissers in de praktijk zich hierop afstemmen.

Intrinsieke motivatie, zingeving en geluk
Code: B03
EC's: 4

Wat motiveert de mens en waardoor ontstaat toewijding, passie en bevlogenheid? Past geluk op de werkvloer? Of doen we elkaar tekort als er geen ruimte is voor werkgeluk?

Communicatievaardigheden
Code: B04
EC's: 4

We communiceren wat af…verbaal en nonverbaal, bedoeld en onbedoeld, begrepen en onbegrepen. Een grote verscheidenheid van vormen en vele daarvan worden beoefend en geanalyseerd.
De narratieve tradities van paars; de directieven, commando’s en onderhandelingsstrategieën van rood; de blauwe vergaderstijl; het debatteren en discussiëren van oranje; de dialoog, het waarderend onderzoeken (appreciative inquiry), de sociocratie en deep democracy van groen; holacracy en het zuiver communiceren van geel en het ‘zeggen wat gehoord moet worden’ van turkooise.

Fit, Grip en Impact – besturen in onzekere tijden
Code: P07
EC's: 6

Los van de missie en ambities dient een organisatie drie kern-thema’s te optimaliseren – fit, grip en impact- om effectief te besturen in onzekere tijden. Ten eerste dient een organisatie aan te sluiten op de complexiteit van haar externe omgeving, waardoor het ‘toekomst-vast’ of fit for the future kan opereren. Immers, als onzekerheid en dynamiek voortdurend toenemen dan zal de organisatie voldoende flexibel en veerkrachtig moeten zijn om adequaat op veranderingen te kunnen reageren.
Dit is echter nog geen garantie dat de organisatie optimaal pres-teert. Het besturingsproces behoort directies voldoende grip op te leve-ren. Door de veranderende context zijn de traditionele methoden om grip te krijgen, zoals dwang, procedurele controle en verleiding onvoldoende. Wat werkt wel? Hoe kunnen directies meer ruimte geven aan professionals en toch grip behouden op de besturing van de organisatie? Hoe kunnen toezichthouders effectief zijn?

Lean management en procesoptimalisatie (Black Belt Niveau)
Code: P08
EC's: 6

In deze module staat een invloedrijke procesmethode – lean six sigma – centraal. Het is gericht op kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen en is onderdeel van het vakgebied operations management. Het combineert de principes Lean manufacturing en Six Sigma om de acht soorten verspilling (muda) te elimineren. Met behulp van het ezelsbruggetje, Tim Woods, zijn deze eenvoudig te onthouden: Transport, Inventory, Motion, Wachten, Overproductie, Overprocessing, Defecten en Skills (bron: wiki)

MVO en duurzame ontwikkeling
Code: B10
EC's: 6

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, Goed Nabuurschap en Duurzaam Ondernemen zijn reacties op de verantwoordelijkheid van iedere organisatie om zich constructief in diens omgeving te gedragen en rekenschap te geven voor diens (negatieve) impact. Verschillende mogelijkheden en benaderingswijzen passeren de revue.

Risico analyse en risicomanagement
Code: B11
EC's: 6

In een onvoorspelbare wereld moet je rekening houden met tegenvallende ontwikkelingen, met risicomanagement probeert men deze risico’s beter te beheren. Van oudsher bestaat nadruk op de financiële risico’s, zoals valutabeheer, rente, beleggingen en derivaten en het ver-zekeren tegen schade als gevolg van brand, wateroverlast, ed.
Een organisatie loopt veel meer risico’s, zoals de underperformance van medewerkers, onder meer als gevolg van verloop, verzuim en weerstand.
Deze module richt zich op het doorgronden, voorkomen en afwenden van risico’s op de belangrijkste processen in organisaties.

Besluitvorming
Code: P20
EC's: 6

Strategieontwikkeling raakt direct aan besluitvorming en commu-nicatie. De verschillende wijze waarop je dit kunt organiseren komen aan de orde en worden op effectiviteit en passende context beoordeeld.
Complexe ontwikkelingen dagen steeds meer organisaties uit hun verticale sturing te transformeren naar vormen van zelforganisatie en samensturing. In organisatie die zijn ingericht op macht en beheersing wordt top-down gecommuniceerd en wordt informatie van de werk-vloer eerst geaggregeerd. Door het toenemend belang van afstemming met verschillende stakeholders vinden meer horizontale vormen van communicatie plaats en worden meer partijen betrokken in de besluit-vorming. Hoe kun je dit werkbaar en effectief houden en gericht op de gemeenschappelijke doelstellingen?

Leren & Ontwikkelen
Code: P21
EC's: 6

De dynamiek en ambiguïteit die kenmerkend zijn voor deze tijd vergen veel afstemming, experimenten en het snel leren van fouten. Vandaar dat in een complexe omgeving leren en innoveren van strategisch belang zijn. Hoe kun je het leren beter aansluiten op de strategische ambities van een organisatie? Hoe kun je leerprocessen effectiever maken? Hoe integreer je leerprocessen op de ‘werkvloer’ en hoe ondersteun je een lerende organisatie?
Deze module schetst eerst de fasegewijze ontwikkeling van het leren en innoveren in organisaties. Vervolgens staat het effectiever le-ren centraal: de driehoek – medewerker, trainer en werkvloer – wordt geanalyseerd. Inhoud, vorm, leerstijl en met name de aansluiting op de ‘werkvloer komen daarbij aan bod.
Een mens leert door kennis en vaardigheden te verwerven. Een organisatie leert door de kwaliteiten van medewerkers effectiever in te zetten, door interactie en feedback te organiseren, beter samen te werken en als organisatie zich sneller aan te passen aan telkens veranderende omstandigheden.
Studenten krijgen toegang tot de leerstijlmonitor en de Acadroom om een analyse te maken van de leersituaties in hun organisatie.

Ondernemerschap: Lean startups
Code: P23
EC's: 6

Startups gebruiken de lean startup methode om supersnel te groeien. Ook organisatie die de druk ervaren voortdurend te moeten innoveren hanteren deze methode, want met lean startup kom je snel tot concrete resultaten.
De kern van lean startup is snel te leren wat werkt en wat niet, in plaats van een innovatie helemaal tot een product te ontwikkelen en na de marktintroductie te ondervinden welke missers je hebt gemaakt.
Lean startup draait dat helemaal om. Je gaat al de markt op voor-dat je een goed uitgedacht product hebt. Je begint met een simpel prototype (bouwen). Daarmee ga je testen of het in de smaak valt (meten). Dat testen doe je direct bij de klant, die geeft je feedback en helpt bij de doorontwikkeling van je product (leren).
Telkens pas je deze cirkel ‘bouwen-meten-leren’ toe. Dit versnelt de innovatie en beperkt de kosten. Met weinig inspanning en in korte tijd krijg je zo feedback en zie je wat werkt en wat niet. Zo kun je innoveren zonder risico op een groot fiasco.

Grondlegger is Eric Ries, internetondernemer en auteur van het boek ‘The Lean Startup’ (2011).
Ondersteunde kennis wordt betrokken van boeken zoals Zero to one (Peter Thiel, 2015) en ‘Business canvas’ van Patrick van der Pijl (Designing a better business, 2016)

Retailmarketing
Code: B24
EC's: 6

“De komende tien jaar zal meer disruptieve veranderingen laten zien in de retail, dan we de afgelopen honderd jaar hebben ervaren”
De auteurs van het meest recente managementboek van het jaar -The future of shopping (Snoeck, 2018) – laten er geen gras over groeien. Ook “Retail – De digitale hysterie voorbij” (Ossel, 2018) De studenten worden uitgedaagd scenario’s te ontwikkelen hoe zij in deze enorme golf kunnen weerstaan, of beter, er op leren surfen…

Verdieping op Marketing en Sales
Code: B25
EC's: 6

Tot voorkort was de hoogst haalbare status van marketing een plaats voor de CMO in de bestuurskamer en een marketingafdeling met eigen verantwoordelijkheid voor merkbeleid en communicatie. Dit is echter nauwelijks geschikt voor het huidige tijdgewricht.
De klacht is nu dat marketing te hyperig is, te veel tactisch blijft, enkel gericht is op de korte termijn en ook te weinig accountable en daarmee irrelevant voor of onbegrepen in de boardroom. Het staat ook te ver af van de medewerkers op de werkvloer, die echter wel veel meer klantcontact hebben dan de marketeer.
Kortom, ook marketing en sales ontkomen niet aan de transformaties die nu de economie een ander aanzien geven.

De studenten bestuderen het gedachtegoed van Rob Beltman (2016) De marketingorganisatie van de toekomst en analyseren de marketingpraktijken in de eigen organisatie. Zij schrijven een advies voor de directie welke verbeterstappen aan de orde zijn.

Verdieping op Leanmanagement
Code: B26
EC's: 3, 6 of 9

In deze module staan drie ontwikkelrichtingen op het lean-denken centraal: Integraler, sociaal constructiever en groener.

1. Integraal:
Toyota Kata biedt een integrale filosofie vanuit de bron van lean, namelijk vanuit Toyota. De nog steeds originele aanpak van de be-denkers van lean biedt zeer praktische aanwijzingen voor vaklieden, maar zeker ook voor leidinggevenden.

2. Sociaal constructief:
De combinatie met Appreciative Inquiry (of waarderend onder-zoeken – zie: Module B-11) biedt er een meer constructieve wijze van advisering met betrekking tot procesverbeteringen. De bekende consultingmethoden en technieken uit het Lean en Lean Six Sigma repertoire, worden 180 graden omgedraaid. Deze methodiek richt zich op wat juist goed gaat, bruikbaar en succesvol is en hoe we daarvan kunnen leren. Wat dit oplevert is meer creativiteit, ver-trouwen, betrokkenheid en…. met meer resultaat!

3. Groen: Hoe kun je lean ook effectief toepassen op milieuthema’s zodat ook externaliteiten, zoals de uitstoot van CO2, substantieel kunnen worden teruggebracht?

Minor Modern personeelsbeleid
Code: B27
EC's: 6 tot 18 EC’s

Een organisatie in ontwikkeling stelt nieuwe eisen aan de richting, inrichting en verrichtingen van de personeelsafdeling. De vraag staat centraal wat van de HR-dienstverlening kan blijven en wat moet worden aangepast, en welke emergente vormen van dienstverlening de moderne HRM’er gaat aanbieden ter ondersteuning van de organisatie. In wezen gaat het hier om het congruentievraagstuk binnen de organisatie, namelijk hoe de personeelsafdeling eruitziet in een bewegende en veranderende en wellicht complexere organisatie.

Deze module is met name bedoeld voor personeelsfunctionarissen die moderne bedrijfskundige inzicht nodig hebben om hun functioneren te transformeren en aan te sluiten op de dynamiek van hun omgeving.

Moderne economie en duurzame ontwikkeling
Code: B30
EC's: 6

Het boek de Donut economie (2017) van Kate Raworth wordt bestudeerd, zo ook het gedachtegoed van Klaas van Egmond (Een vorm van beschaving, 2010). Van Egmond wist als directeur van het RIVM al jaren dat de voorspellingen van de Club van Rome (Limits to growth, 1972) uitstekend bleken. De vraag is: Hoe gaan we met deze kennis om nu wij weten dat dat de wereld door toedoen van de mensheid significant verandert.
De studenten maken een interne maturity analyse van de duurzaamheidsinspanningen van uw organisatie, aan de hand van het werk van Christian Felber’s Common Goods Matrix (Change everything – cre-ating an economy for the Common Good, 2015)

Besliskunde
Code: B32
EC's: 6

In deze module kom je in aanraking met onderzoek naar hoe wij beslissingen nemen. Wij vinden onszelf rationeel en weten toch dat we vaak beslissingen op emotionele gronden maken en soms op gronden die we achteraf niet meer kunnen navertellen. Daniel Kahneman heeft 50 jaar onderzoek gedaan naar hoe mensen beslissingen nemen en vooral hoe we het vaak verkeerd doen, te snel, te slordig en op verkeerde gronden. In dit verband was de mooiste uitspraak in een discussie op de radio “geld is altijd het argument om verkeerde beslissingen te nemen”. In deze module leert de student nog vele andere redenen en mechanisme, waarmee en waardoor we vaak verkeerde beslissingen nemen (Kahneman, 2011).

 Ben je geïnteresseerd? Schrijf je nu in.

 Wil je meer informatie?