SDO Onderwijsfilosofie

Toelichting op onze beloften aan studenten

Wij bieden blended learning
SDO is flexibel, gevarieerd, kostenbewust, gedifferentieerd en up-to-date. Online learning en interactief onderwijs maken het voor de student boeiend en betaalbaar.

 
Blended learning

Opleidingen worden aangeboden in het blended learning-format, een combinatie van online en klassikaal leren.

E-learning – online leren
Studenten krijgen toegang tot het SDO-kennisplein – met daarin de ‘learning journeys’ ontwikkeld op basis van de technologie van Paragin. Deze omvat tekstuele leerstof, oefenopgaven en (nog) enkele video’s, en podcasts. Aan de hand van de memotrainer kun je de leerstof effectief toetsen. Dit scheelt de studenten veel tijd en wij zien waar extra aandacht nodig is. Bovendien zijn zo minder tentamens nodig.

Afhankelijk van de module is aanvullende literatuur verplicht gesteld.

Social learning – klassikaal onderwijs met interactieve werkvormen
In een (rooster)programma vinden regelmatig sociale contactmomenten plaats. Ten eerste klassikaal, waardoor de studenten aan de hand van interactieve werkvormen de opgedane kennis kunnen beoefenen in een veilige leeromgeving.

Er zijn ook mogelijkheden voor begeleid studeren op locatie.

Peer learning – samenleren
Verschillende opdrachten kunnen in teamverband worden uitgevoerd, waardoor samenwerken en samenleren wordt gestimuleerd.

(Online) Coaching
Naast het directe contact in de bijeenkomsten, al dan niet in een rooster geprogrammeerd, staat het SDO-netwerk van docenten en studiebegeleiders ter beschikking voor vragen en suggesties. Je bepaalt zelf de intensiteit en de vorm van de begeleiding.

Via het berichtensysteem op het leerplatform, of op afspraak via skype, zoom of telefoon, kun je je vragen stellen of sparren over oplossingsrichtingen en de voortgang van je onderzoek of beroepsproducten.

Praktijkbegeleiding
Studenten in de duale variant werken ook met een interne praktijkbegeleider, veelal leidinggevenden die zich ontfermen over de studiebegeleiding van hun collega’s. Hij of zij biedt ondersteuning bij de uitvoering van de praktijkopdrachten. Hiervoor wordt een overeenkomst opgemaakt.
Het is de praktijkbegeleider’s verantwoordelijkheid dat de activiteiten van de student zijn afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de werkgever.

Starten wanneer je wil
Door de digitale ondersteuning en coaching-at request kunnen studenten ieder moment met hun opleiding starten en aansluiten bij groepsbijeenkomsten wanneer hen dat past.

Studenten worden opgeleid tot ‘future-proof professionals
Door aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit leren studenten hun eigen kwaliteiten en drijfveren kennen. Ze ontwikkelen eigentijdse vaardigheden door onder meer een onderzoeksgerichte en stimulerende didactiek.


Persoonlijke ontwikkeling

SDO Hogeschool biedt naast kennis en het beoefenen van professionele vaardigheden, ook ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Een student is immers geen ‘leeg vat’ dat vol gestopt kan worden met kennis. “Het doet ertoe wie jij bent en hoe jij omgaat met die kennis.”
Wij mensen zijn geen resources, maar unieke individuen die hun eigenheid behoren te ontplooien, hun agency uit te drukken en hun drijfveren te ervaren. ‘Ken u zelve’ stond niet voor niets gegrafeerd op een van de oudste tempels ter wereld.

Houding, ethiek, timing en zelfbeeld voegen waarde toe bovenop de inhoud, kennis en kunde die iemand etaleert. De persoonlijke ontwikkeling is zelfs de basis! De cognitieve kwaliteiten van studenten krijgen nog meer impact indien ook andere persoonlijke kwaliteiten aandacht krijgen, zoals de emotionele, psychologische, sociale en spirituele dimensies van ons menszijn.


Fit, future-proof of toekomstvast

Studenten leren hun verworven kennis en vaardigheden effectief toe te passen en mensen aan zich te binden, te motiveren en te inspireren. Zij weten hoe bedrijfskritische problemen opgelost en ongewenste situatie verbeterd kunnen worden en dus ook hoe je de performance van organisaties voortdurend kunt verbeteren.

Uiteindelijk kunnen studenten de context van en situaties in organisaties adequaat duiden en analyseren; zij kunnen de complexiteit van hun omgeving inschatten en weten hoe hier het best op gereageerd kan worden; welke structuur effectief aansluit; welke leiderschapsstijl het best past; welk type strategie en innovaties nodig zijn; en welke interventies de grootste impact zullen hebben.

Visie op moderne bedrijfskunde.
Alle modulen zijn gerelateerd aan de fasegewijze en context gerelateerde visie op bedrijfskunde waardoor er geen ‘losse vakken’ zijn, maar juist de samenhang betekenisvol wordt.


Eigentijdse inhoud

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde hanteert een fasegewijze visie op de ontwikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Alle bedrijfskundige modulen, en alle daarin voorkomende modellen en instrumenten, zijn gepositioneerd aan de hand van de Cubrix, een driedimensionaal raamwerk van organisatiestadia en ontwikkelpaden (van Marrewijk, 2011, 2014). Hierdoor is een geïntegreerde benadering van het complete programma ontstaan en worden modulen door de studenten niet langer als ‘los zand’ ervaren.

Samenwerken en het leren van de content is een synchroon proces.
Werken aan groepsprocessen ondersteunt de motivatie en de zingeving van de individuele studenten.

 

Leerfilosofie

SDO Hogeschool biedt flexibele leertrajecten waarbij het principes van bijvoorbeeld student centered learning, Leven Lang Ontwikkelen en het 70:20:10 leermodel uitgangspunten zijn.

Hierdoor is het leren afgestemd op de behoeften van het individu en de organisatie waar men werkzaam is.

 

Studielast

Voor werkenden is het zeer relevant te weten hoeveel extra tijd het studeren vergt. Nu is dat voor de een anders dan voor de ander, maar er valt – officieel – het volgde van te zeggen: er zijn drie soorten studielast die bepalen wat de totale studiebelasting en studieduur is, namelijk de nominale studielast, de feitelijke studielast en de geprogrammeerde studielast.

Nominale studielast
De complete bacheloropleiding volgens de WHW heeft een nominale studielast van 240 studiepunten. De nominale studielast van de opleiding van één studiejaar bedraagt derhalve 60 studiepunten. Een studiepunt of EC’s = European Credits omvat een studiebelasting van 28 uur studeren. De nominale studieduur is derhalve 60 * 28 = 1.680 uur!

Feitelijke studielast
De feitelijke studielast en studieduur vallen voor werkenden anders uit. Deelnemers aan een deeltijdse of duale opleiding hebben namelijk te maken met het concurrency-beginsel. Dit betekent dat de werksituatie een belangrijk onderdeel vormt van het leerproces. Omgekeerd betekent het ook dat de student zijn opleiding meteen in praktijk kan brengen. Daarom moeten studenten die een duaal leertraject volgen werkzaam zijn in een voor de opleiding relevante werkomgeving, waarin dus ook de praktijkopdrachten worden uitgevoerd.
Dit betekent dat de feitelijke studielast aanzienlijk minder is dan de nominale studielast.

Geprogrammeerde studielast
De studiebelasting kan worden onderbouwd door een berekening die gebaseerd is op de te bestuderen literatuur, het deelnemen aan contactdagen, de zelfstudie, het uitvoeren van opdrachten, het maken van tentamens en door praktijkleren. Dit zijn de EC-scores per module.

Maatwerk
Door het tempo, de thema’s, de volgorde van de modules en leer/lesmethode aan te passen kunnen individuele leertrajecten worden samengesteld.

 

Een breed menu aan keuzemogelijkheden (a la cart)

De wendbaarheid waar veel organisaties op worden uitgedaagd wordt door SDO gefaciliteerd door meer ruimte te geven aan maatwerk. Zo kan de student zijn eigen ambities en/of de omstandigheden van diens organisatie als uitgangspunt kiezen voor de samenstelling van het leertraject.
Door middel van vrije keuzeruimte heeft de deelnemer de mogelijkheid om zich te specialiseren of verder te profileren.

Iedere studierichting biedt verplichte modules in de drie leerlijnen, thema-specifieke modules en keuzemodules. Bovendien kunnen studenten ook zelf thema’s voor modulen voorstellen die mits uitvoerbaar en aansluiten op het gewenste eindniveau, deel uitmaken van de opleiding.

Het leren is afgestemd op de beroepspraktijk en de organisatorische context.
Een dynamische interactie tussen leren en werken is het uitgangspunt. Studenten creëren onmiddellijk meerwaarde met hun studie, door in adviesopdrachten hun kennis direct toe te passen in het eigen bedrijf!

 

Hoog rendement

SDO Hogeschool is primair gericht op werkenden met een ambitie zich als professional en als persoon verder te ontwikkelen. SDO biedt een degelijke en eigentijdse basis van bedrijfskundige kennis en vaardigheden en leert hen een kritische en onderzoekende houding.

Weinig investeringen renderen zo goed als het ontwikkelen van professionals die daardoor hun talent ontplooien, hun potentie beter benutten en meer toegewijd en bevlogen raken. Met het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden vergroten zij hun effectiviteit en ondersteunen ze de resultaten van hun teams en organisaties. De opbrengst van afzonderlijke studies leveren dikwijls meer op dan de totale opleidingskosten van de student.

Competentiegericht

De opleiding bedrijfskunde is competentiegericht vormgegeven waarbij de beroepstaken dikwijls de eindtermen van de individuele modules zijn. Beroepstaken zijn betekenisvolle, essentiële taken die in al hun complexiteit in de beroepspraktijk worden uitgevoerd. In de loop van de opleiding gaat de aspirant bedrijfskundig professional meer en meer over de vereiste kennis, vaardigheden en houding beschikken waarmee hij effectief wordt. Wij hanteren hierbij de volgende definitie voor een competentie:

Competentie is het vermogen om verworven kennis, vaardigheden en houding zodanig in te zetten, dat bij normaal functioneren de doelstellingen van een concrete functie gehaald worden.

Veel werkstukken en beroepsproducten hebben direct betrekking op cruciale facetten van hun organisaties.  Veel werkstukken en eindscripties – geschreven in de format van een adviesrapport – onderbouwen verbetervoorstellen en beschrijven verbetertrajecten die de onderneming een aantrekkelijke business case bieden.

Bovendien kan een werkgever aanzienlijke honoraria op consultancy besparen door hun studerende werknemers gerichte onderzoeksopdrachten te geven.

Bovendien leren studenten moderne en beproefde theorieën en instrumenten hanteren en toepassen in hun eigen werkomgeving. Het hanteren van dergelijke tools is onderdeel van de opleiding, en zijn veelal beschikbaar zonder extra kosten.

De kennis wordt geïntegreerd aangeboden en vaardigheden en houding worden geoefend, waardoor ‘hoofd, hart en handen’ zich verbinden: kennis moet immers ‘kloppen’; het moet ‘deugen’ en het moeten kunnen worden uitgevoerd!

Praktijkgericht en toegepast onderzoek
Inquiry based learning is een belangrijk onderdeel van de didactiek van SDO. Casus uit de (eigen) praktijk worden vanuit meerdere perspectieven belicht en van context voorzien, zodat samenhang duidelijk wordt, de content beter beklijft en leren betekenisvol wordt.


Toepassingsgericht onderzoek

SDO  heeft een eigentijdse en, jammer genoeg, unieke visie op de betekenis en positie van onderzoek in het HBO-bachelor-onderwijs. Toegepast onderzoek is namelijk gericht op het verbeteren van praktijksituaties, of ten minste gericht op het verkrijgen van inzicht in complexe bedrijfskritische situaties, om daarna meer verantwoord en effectief te kunnen handelen.

De diverse onderzoeksvaardigheden wordt gedurende vier jaar in verschillende modulen vervlochten en omvat het problematiseren van bedrijfskritische ontwikkelingen, het opzetten van onderzoek (plan van aanpak); uitvoeren van bronnenonderzoek; opzetten en uitvoeren van veldwerkonderzoek; ontwerpen en uitvoeren van verbetertrajecten; het schrijven van adviesrapporten; duiden en analyseren van data; analyseren van complexe bedrijfsproblemen; ontwerpen en faciliteren van actie-onderzoek en het testen en uiteindelijk selecteren van (verbeter)interventies. Al deze vaardigheden zijn belangrijke instrumenten in het portfolio een HBO-bedrijfskundige.

Docenten faciliteren het leerproces.
Wat hebben studenten nodig om voortgang te behouden in hun ontwikkeling?
Met aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en begeleiding op maat.
 

Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
Zonder eigenaarschap geen voortgang.


Mensgericht

Bij SDO zijn studenten geen nummers, maar mensen van vlees en bloed, met unieke ambities, talenten en valkuilen. Geef aan wat je nodig hebt, toon initiatief en pak je regie op de voortgang van je studie. Wij helpen je daarbij – uiteraard binnen de regels van het hoger onderwijs.

We werken met persoonlijke studiebegeleiders, met verschillende vakdocenten en personal coaches. De afstand tot directie en bestuur is klein, dus ook hen kun je betrekken bij jouw studietraject.

Naast de persoonlijke supportstructuur biedt SDO een toegankelijk kennisplein en ook oefenmateriaal om je basisvaardigheden aan te scherpen, zoals spreken, redeneren, schrijven, rekenen, ordenen en digitale vaardigheden.

Wij toetsen formatief en summatief.
Beide toetsvormen meten de ontwikkeling van de student en motiveren het leerproces. Met name in duale leertrajecten worden veel modulen afgerond met een adviesrapport waardoor de student direct toegevoegde waarde creëert voor diens werkgever. 

Leren is leuk.
Autonoom en creatief leren en denken wordt ondersteund door bijvoorbeeld games, gamificatie, scenariogericht werken en het informele leren.


Toetsvormen

SDO maakt veel gebruik van ‘formatief’ toetsen, met name door de inzet van de memotrainer als leer- en instructiemiddel. Wij hebben graag dat kennis indaalt in het langetermijngeheugen waardoor je veel langer baat hebt bij de kennis die je opdoet.

Ieder module wordt afgesloten met een summatieve toets, vaak gekoppeld aan een beroepsproduct of werkstukken meetellen voor de cijferlijst.

Presenteren en sereous gaming maken ook onderdeel uit van de toetsvormen.