4.11 Master Afstudeerwerkstuk


4.11 Afstudeerwerkstuk
Onderzoeksleerlijn
20 ECts

4.11 Master Afstudeerwerkstuk


In deze module wordt de volledige onderzoekcyclus doorlopen. Hiermee komt de student tot een werkbare oplossing van een bestaand (veiligheids)probleem (uit de eigen organisatie). Hiermee toont de student aan dat hij duurzame oplossingen kan ontwikkelen voor lastige vraagstukken (wicked problems); dat de student de theorie doorgrondt, toepast in de praktijk en blijk geeft van onderzoekscapaciteiten.
Hij bewijst, kortom, het mastersniveau te hebben gerealiseerd.

Deze leerlijn is gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten:
1. Het formuleren van een aanleiding van een onderzoek
2. Het formuleren van een probleemstelling
3. Het opstellen van een onderzoeksopzet
4. Het uitvoeren van een literatuurstudie in het kader van een concreet onderzoek
5. Het uitvoeren van een empirisch onderzoek
6. Het analyseren van (primaire) data
7. Het trekken van conclusies en het opstellen van aanbevelingen
8. Het opstellen van een rapportage van een onderzoek
9. Het reflecteren op onderzoek