3.99 Bachelor Afstudeerwerkstuk


B.99 Afstudeerwerkstuk
Onderzoek
30 ECts

3.99 Bachelor Afstudeerwerkstuk


In deze module wordt de volledige onderzoekcyclus doorlopen. Hiermee komt de student tot een werkbare oplossing van een bestaand probleem (uit de eigen organisatie) met betrekking tot het vakgebied. Hiermee toont de student dat hij de theorie doorgrondt en geeft hij blijk van zijn onderzoekscapaciteiten.
Dit in een context waar hij geacht wordt grotendeels zelfstandig te werk te gaan en in staat te zijn om zijn ideeën en oplossingen duidelijk over te brengen. Hij bewijst, kortom, het bachelorsniveau te hebben gerealiseerd.

Deze leerlijn is gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten:
1. Het formuleren van een aanleiding van een onderzoek
2. Het formuleren van een probleemstelling
3. Het opstellen van een onderzoeksopzet
4. Het uitvoeren van een literatuurstudie in het kader van een concreet onderzoek
5. Het uitvoeren van een empirisch onderzoek
6. Het analyseren van (primaire) data
7. Het trekken van conclusies en het opstellen van aanbevelingen
8. Het opstellen van een rapportage van een onderzoek
9. Het reflecteren op onderzoek