Beroepsprofiel

Je wil doorgroeien naar een nieuw niveau van functioneren, naar HBO professional.

Onze eindtermen van de HBO-professional zijn afgestemd op het beroepsprofiel, opgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER (LOO BKM).

Beroepstaken als eindtermen

Leerlijnen

Het beroepsprofiel is vastgesteld door de beroepenveldcommissie. Het profiel is mede gebaseerd op het opleidingsprofiel dat is opgesteld door het Landelijk Opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER (LOO BKM).

De beroepstaken zijn afgeleid van dit beroepsprofiel. Deze taken liggen ten grondslag aan de opleiding. Wij onderscheiden zeven beroepstaken:

 1. leiding geven aan de bedrijfsprocessen en/of organisatieprocessen.
 2. beleidsvraagstukken analyseren en besluitvorming voorbereiden.
 3. Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de onderneming.
 4. bedrijfs- of organisatieprocessen inrichten en beheersen.
 5. financiële- en juridische aspecten, interne processen en de organisatieomgeving analyseren.
 6. noodzakelijke veranderprocessen ontwikkelen, implementeren en evalueren.
 7. visie op veranderingen en trends ontwikkelen in de externe omgeving en daarvoor relaties, netwerken en ketens ontwikkelen.

Vaardigheden

Om de beroepstaken adequaat uit te voeren, moet je beschikken over een aantal specifieke taakvaardigheden –  het geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attituden.

Als je een competente beroepsbeoefenaar bent, zet je deze beroepstaken succesvol in ten behoeve van de kwaliteit, de effectiviteit en efficiency van een organisatie.

De taakvaardigheden zijn:

 1. Problematiseren
  Je bent in staat om externe ontwikkelingen en interne vraagstukken van organisatorische aard te signaleren, te analyseren en te beoordelen, en deze consistent operationeel uit te werken tot een adequate probleemstelling.
 2. Onderzoeken
  Je bent in staat om vanuit een probleemstelling een onderzoeksvraag te formuleren en een onderzoek te ontwerpen en te (laten) uitvoeren, om op adequate wijze de onderzoeksvraag te beantwoorden. Je bent in staat om conclusies te trekken op basis van onderzoeksresultaten en die te verwerken in adequate adviezen.
 3. Innoveren en ontwerpen
  Je bent in staat om op basis van een programma van eisen wetenschappelijke kennis toe te passen, nieuwe ideeën te signaleren en te genereren, en bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen en uit te voeren.
 4. Veranderen
  Je bent in staat om te adviseren over (complexe) vernieuwingsprocessen en deze te begeleiden met een haalbare en integrale aanpak, gericht op het creëren van de nieuwe, gewenste situatie.
 5. Evalueren
  Je bent in staat door onderzoek de effectiviteit van verbeteracties te beoordelen en advies te geven over eventueel vervolgonderzoek. De evaluatie hiervan is gericht op het vaststellen van de mate van de juistheid van de diagnose, oplossingsrichting (ontwerp) en de implementatie.
 6. Methodisch handelen
  De bedrijfskundige professional is in staat methoden en technieken op het gebied van onderzoek en projectmanagement te selecteren en toe te passen voor het doelgericht aanpakken van organisatievraagstukken.
 7. Communiceren*
  Zich effectief tot de ander verhouden, waardoor begripsvorming en adequate afstemming de samenwerking en de realisatie van doelen ondersteunen.
 8. Leidinggeven*
  Leidinggeven aan individuen, teams en organisaties vergt inzicht in de context en situatie, de eigen drijfveren en competenties, alsmede die van de personen aan wie leidinggegeven wordt. Deze inzichten vertalen zich in specifieke leiderschapsstijlen die worden toegepast, gericht op het realiseren van de bedoeling van de organisatie, de resultante van het primaire proces.
 9. Balanseren*
  Het evenwicht behouden tussen belasting en belastbaarheid, inspanning en ontspanning, voor zichzelf en voor anderen. Stressbestendig, vitaal en veerkrachtig zijn en zijn/haar eigen gezondheid en continuïteit waarborgen alsmede die van de organisatie.

Deze laatste vaardigheden, gemarkeerd met een *, zijn apart genoeg niet opgenomen in de landelijke richtlijn. Gezien de dynamiek in de maatschappij zijn deze vaardigheden volgens SDO onmisbaar voor de eigentijds bedrijfskundig professional.

Persoonlijke effectiviteit

Je houdt je kennis en vaardigheden actueel en je reflecteert op je eigen houding. Daarmee blijft je bewust bezig met je eigen ontwikkeling van vakmanschap en sociale vaardigheden.

 1. Professioneel vakmanschap
  Je bent in staat om via de weg van reflectie je professioneel te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
 2. Contextgevoeligheid en ethisch bewustzijn
  Je bent je bewust van de ethische aspecten van de context waarin je opereert. Je signaleert maatschappelijk -, cultureel – en moreel gevoelige punten; je past je gedrag en/of je adviezen hierop aan.
 3. Sociale en communicatieve vaardigheden
  Je bent in staat om intern en extern te communiceren en samen te werken in een multidisciplinaire, multiculturele en internationale teams en samenlevingen. Je bent in staat de beroepspraktijk door opgedane kennis te borgen, over te dragen en te verspreiden.
 4. Samenwerken / netwerken
  Je bent in staat teamgericht samen te werken en (internationale) relaties en allianties binnen en buiten de eigen organisatie te ontwikkelen en te bestendigen en deze te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Persoonlijke ontwikkeling

In de leerlijn persoonlijke ontwikkeling maak je je de manier eigen, waarop je effectief nieuwe kennis verwerft en hoe je met je nieuwe kennis en vaardigheden om kan gaan in je werkomgeving, door zelfreflectie en regie over je eigen werk.

Bedrijfskundig vakmanschap

In leerlijn ontwikkeling van bedrijfskundig vakmanschap leer je alle facetten van de bedrijfskunde die nodig zijn om je te ontwikkelen tot een professionele bedrijfskundige; niet vergaren van kennis, maar ook verbanden tussen de verschillende kennisgebieden, de toepassingsmogelijkheden en het daadwerkelijk toepassen ervan.

Toepassingsgericht onderzoek

In de leerlijn toepassingsgericht onderzoek ontwikkel je je positief kritisch onderzoekend vermogen, waarmee je op een constructieve manier leert complexe problemen op te lossen.